من

درخواست حذف این مطلب
من نه موهامو میکنم ✘

نه پاشنه 15 سانتی پام میکنم ✘
نه ساعت 12 شب باهات میام بیرون ✘


نه میام مهمونی، نه لب به سیگار میزنم ✘


تیپم سادست ✔
اخلاقم اینه ✔
کفشامم همه اسپرت✔
این منم⇣


یه دختـــ♥ــر